Algemene Voorwaarden

Download-hier-de-Algemene Voorwaarden (167 downloads)

ALGEMENE VOORWAARDEN MEVROUW REGELT ‘T

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Mevrouw regelt ‘t als opdrachtnemer optreedt. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Mevrouw regelt ‘t waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Voorstel

Mevrouw regelt ‘t zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend een voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend uurtarief per email of post doen toekomen. Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Mevrouw regelt ‘t kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Mevrouw regelt ’t is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Opdracht

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Mevrouw regelt ‘t voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Het staat Mevrouw regelt ‘t vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Mevrouw regelt ‘t.

Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Mevrouw regelt ‘t zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om Mevrouw regelt ‘t direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Mevrouw regelt ‘t daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Mevrouw regelt ‘t ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Mevrouw regelt ‘t opgegeven termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Mevrouw regelt ‘t met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

In alle gevallen komt Mevrouw regelt ‘t eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn aan haar is gegeven voor nakoming. Indien Mevrouw regelt ‘t gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan Mevrouw regelt ‘t heeft verstrekt.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

De opdrachtgever en Mevrouw regelt ‘t kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen. Opdrachtgever is in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, niet bevoegd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, zonder het restant van de kosten genoemd in de offerte te betalen. Mevrouw regelt ‘t is in de uitoefening van haar beroep of bedrijf eveneens niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen nu het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd. Mevrouw regelt ‘t is wel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van 30 dagen.

Ieder der partijen kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds opzeggen, met inachtneming van twee maanden, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Indien een van de partijen de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, binnen een periode van vier weken, niet of niet volledig nakomt, is de partij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Deze overeenkomst kan door iedere partij direct worden beëindigd indien de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt of onder curatele is gesteld.

Mevrouw regelt ’t is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te ontbinden, indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mevrouw regelt ‘t kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mevrouw regelt ‘t op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Mevrouw regelt ‘t is niet aansprakelijk voor enige kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Mevrouw regelt ‘t geleden schade.

Betaling

Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na facturering. Mevrouw Regelt ‘t is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.

Van alle bijkomende kosten zal Mevrouw Regelt ‘t opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de opdrachtgever door kunnen worden berekend.

Indien Mevrouw Regelt ‘t bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is zij gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Mevrouw Regelt ‘t stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Mevrouw Regelt ‘t zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Indien de verhoging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, kan opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mevrouw Regelt ‘t rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Mevrouw Regelt ‘t alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien Mevrouw Regelt ‘t echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

Mevrouw Regelt ‘t jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.

Mevrouw Regelt ‘t is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

Opdrachtgever is verplicht om in overleg te treden met Mevrouw Regelt ‘t voordat zij tot aansprakelijkstelling overgaat. Mevrouw Regelt ‘t heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

Indien Mevrouw Regelt ‘t aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot zuivere vermogensschade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden/ het bedrag van een dag werk bij betaling van een vast bedrag per maand door opdrachtgever, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Mevrouw Regelt ‘t is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is.

Mevrouw Regelt ‘t is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

Opdrachtgever vrijwaart Mevrouw Regelt ‘t tegen alle aanspraken van derden, de door Mevrouw Regelt ‘t in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Mevrouw Regelt ‘t ten behoeve van opdrachtgever.

Een tekortkoming kan niet aan Mevrouw Regelt ‘t of opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van zijn partijen niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mevrouw Regelt ‘t zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

Verjaring

Voor alle vorderingen jegens Mevrouw Regelt ‘t en de door haar (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Privacy en geheimhouding

Mevrouw Regelt ‘t is verplicht vertrouwelijk met gegevens en documenten om te gaan. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Als opdrachtgever is het niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten opgesteld dan wel toegezonden door Mevrouw Regelt ‘t met anderen te delen. De beschreven geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Intellectuele eigendom

Mevrouw Regelt ‘t behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan vervaardigde stukken, zoals adviezen, brieven en handleidingen. De gegevens mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mevrouw Regelt ‘t partij is. De rechter in de vestigingsplaats van Mevrouw Regelt ‘t is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.